Yiqing Yin

54 rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

+33 1 85 08 07 90

Presse

press@yiqingyin.com

 

Haute Couture

sales@yiqingyin.com

 

Projets Spéciaux

contact@yiqingyin.com

 

Jobs

hr@yiqingyin.com